Корисні матеріали

 Посібники

Організація дистанційного навчання у школі: методичні рекомендації/ МОн України, 2020.  URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf 

Дистанційні технології в освіті: збірник науково-методичних рекомендації щодо організації виховання, навчання та розвитку учасників освітнього процесу під час карантину / під ред. Ю. О. Бурцевої, Д. В. Малєєва. – Краматорськ : Відділ інформаційно-видавничої діяльності, 2020. – 95 с. – Електрон. аналог друк. вид. URL:http://novogrodivka.osv.org.ua/news/09-16-10-22-04-2020/

Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19: інтернет-посібник / за наук. ред. В.Г. Кременя ; [координатор інтернет-посібника В.В. Рибалка ; колектив авторів]. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2020. – 243 с.  URL: http://aitdonntu.ucoz.ua/001_MedKab/internet_posibnik_za_red_vg_kremenja_ukr_pdf_06.05.pdf

Сучасні методи групової роботи з учнями : науково-методичний посібник / укладачі : Буряк О. О., Кечик О. О. Харків : Друкарня Мадрид, 2020. 103 c.  URL: https://drive.google.com/file/d/1xeG7HlFXDZ6j6ywJ61kKtKpQIT3-ViHo/view 

Інструментарій оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів: методичний посібник/Онопрієнко О. В. - Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. - 72 с. URL: http://undip.org.ua/upload/iblock/ed2/20.6-posibnyk_onoprienko.pdf

Проєктна діяльність в освітньому процесі: сучасні підходи. Збірник матеріалів із досвіду роботи Перчунівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Добровеличківської районної ради Кіровоградської області / укладач Наумова М.Й.; за заг. ред. Жосана О.Е. – Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020 – 96 с. URL: http://koippo.in.ua/druk/2020/12/29/proyektna-diyalnist-v-osvitnomu-protsesi-suchasni-pidhody/

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання / авторський колектив; за ред. Є. М. Бачинської, О. В. Матушевської. Біла Церква : КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів». 2020. 109 с.  URL:https://www.kristti.com.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-organizatsiyi-osvitnogo-protsesu-v-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-v-umovah-dystantsijnogo-navchannya/

Збірник завдань для перевірки грамотності (за технологією PISA) / Васильєва Д., Горошкін І., Надтока В., 2020. - 66 с. URL:https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/posibnyk-pisa-ost.pdf

Ранкові зустрічі. 3 клас. I семестр. / авт.-упоряд. С. В. Сигида. — Х. : Вид. група «Основа», 2020.— 140 с.  URL: http://osnova.com.ua/preview/book/6942/Sugida_Rankovi_Zusnrichi_3Kl_1Sem.pdf

Ранкові зустрічі. 3 клас. II семестр. / авт.-упоряд. С. В . Сигида. — Х. : Вид. група «Основа», 2020.— 157, [3] с. — (Серія «Посібник для вчителя»). URL:http://osnova.com.ua/preview/book/6943/Sugida_Rankovi_Zusnrichi_3Kl_2Sem.pdf

Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти» для педагогічних працівників / Фідкевич О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І. - Київ: Генеза, 2020. - 96с.  URL: https://lib.imzo.gov.ua/navchalno-metodichn-posbniki/dlya-pedagogchnikh-pratsvnikv/20201005/

Навчальний посібник «Організація освітнього процесу в початковій школі. Діагностування навченості учнів початкової школи. 3 клас»/ Онопрієнко О. В., Петрук О. М., Андрусенко І. В. - Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 46 с.  

Формування у молодших школярів умінь створювати власні висловлювання на уроках літературного читання : методичні рекомендації/Вашуленко О. В. - [Електронне видання]. Київ : Педагогічна думка, 2020. 71 с.  URL: https://lib.iitta.gov.ua/722997/1/%D0%92%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf

Нова українська школа: методика навчання математики у 3–4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів : навч.-метод. посіб. / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 320 с. URL: http://undip.org.ua/upload/iblock/4a2/metodyka-navchannia-matematyky-u-3_4-klasakh-_skvortsova-s.-o._-onopriienko-o.-v._.pdf

Нова українська школа: розвиток читацької компетентності в учнів початкової школи в системі інтегрованого навчання : навчально-методичний посібник / Старагіна І. П., Терещенко В. М., Панченков А. О. — Харків : Соняшник, 2020. — 176 с., іл. URL: https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/NUS-Chyt-komp-Staragina-Sonyashnyk.pdf

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу / Гільберг Т.Г., Тарнавська С.С., Хитра З.М., Павич Н. - Київ: Генеза, 2020 - 240 с. URL: https://lib.imzo.gov.ua/navchalno-metodichn-posbniki/dlya-pedagogchnikh-pratsvnikv/navchalno-metodichniy-posbnik-nova-ukranska-shkola-metodika-navchannya-ntegrovanogo-kursu-ya-dosldzhuyu-svt-u-3-4-klasakh-zakladv-zagalno-seredno-osvti-na-zasadakh-kompetentnsnogo-pdkhodu/

Методика формування умінь з медіаграмотності на заняттях з інтегрованого курсу «Мистецтво» в НУШ. Навчально-методичний посібник. / О. В. Волошенюк, О.В. Чорний — Київ: Академія української преси, Центр Вільної Преси, 2020.  -54. с.  URL: https://www.aup.com.ua/metodika-formuvannya-umin-z-mediagra/

Формувальне оцінювання в освітньому процесі початкової школи : навчально-методичний посібник. Видання 2-е, перероблене та доповнене / автори-укладачі : Н. Б. Ларіонова, Н. М. Стрельцова. Харків : Друкарня Мадрид, 2020. 83 с.  URL: https://drive.google.com/file/d/1swc4hhvA1hkXU7AVlyNUDe1Eff41ckJf/view

Методичні рекомендації застосування завдань для перевірки сформованості читацької, математичної та природничо-наукової грамотності / Васильєва Д., Горошкін І., Надтока В. - Київ, 2020. URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/metodychni-rekomendatsiyi-pisa-f.pdf

Крокуємо разом. Досліджуємо, відкриваємо, взаємодіємо… / Методичні рекомендації для проведення Дня знань та Першого уроку у 2020/2021 навчальному році / укладачі: Юлія ФЕДОРОВА, Сергій ПЛЯКА. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2020. – 160 с. URL: http://koippo.kr.ua/news/metodychni-rekomendatsiyi-dlya-provedennya-dnya-znan-ta-pershogo-uroku-u-2020-2021-navchalnomu-rotsi.html

Безпечна і дружня до дитини школа в контексті реформи «НУШ» / В. Пономаренко, Т. Воронцова, О. Сакович та ін. — К. : Алатон, 2020. — 64 с.  URL: https://www.unicef.org/ukraine/media/3646/file/safe_school_in_NUS.pdf

Медіаосвіта в школі та на уроці: Основи і приклади / Тулодзєцький Ґ., Герціґ Б., Ґрафе С. за загал. ред. В.Ф. Іванова; Пер. з нім. В. Климченка. — К. : Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. — 405 с. URL:https://www.aup.com.ua/posibnik-mediaosvita-v-shkoli-ta-na-uro/

Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Українська мова» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу: навчально-методичний посібник / Вашуленко М. С. - К.: Видавничій дім "Освіта", 2019. - 192 с. URL: https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/navchalno-metodychny-posibnyky/dlya-pedpraytsivnykiv/Ukr_Mov+movlennia_Vashulenko_2019.pdf 

Нова українська школа: методика навчання математики у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів: навчально-методичний посібник / Скворцова С. О., Онопрієнко О. В. - Харків: Вид-во "Ранок", 2019. - 352 с.  URL: http://interactive.ranok.com.ua/upload/file/!!!!!!!!!!!!!!ukr2/metodyka%20navchann%D1%96a%20matematyky%20u%201%E2%80%932%20klasakh%20ZZSO%20na%20zasadakh%20intehratyvnoho%20i%20kompetentnisnoho%20pidkhodiv%20(Skvortsova%20S_%20O_,%20Onopriienko%20O_V_)%20.pdf

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу» / Гільберт Т. Г., Тарнавська С. С, Павич Н. М.- Київ: Генеза, 2019. - 256 с. URL: https://www.geneza.ua/product/827

Мистецтво : особливості викладання в початковій школі : навчально-методичний посібник / автор-уклад. В. П. Мартинова. Харків : Друкарня Мадрид, 2019. 111 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1M0boyPKtNPmqT5N-NYA1JZClmlYbf7ed/view

Календарне планування (відповідно до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко). 2 клас (ІІ семестр) / І. Жаркова. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. — 80 с. URL: https://www.yakaboo.ua/kalendarne-planuvannja-2-klas-2-semestr-na-2019-2020-n-r.html

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти» / Фідкевич О. Л., Бакуліна Н. В. - Київ: Генеза, 2019. - 64 с.  URL:https://www.geneza.ua/product/824

Портфоліо учителя, як форма аналізу та оцінки результатів його діяльності: методичні рекомендації [Електронне видання] / Л. М. Бабченко — Дніпро: Середняк Т. К., 2019, - 21 с.  

STEM – світ інноваційних можливостей : науково-методичний посібник / уклад. : Буряк О. О. та ін. Харків : Друкарня Мадрид, 2019. 64 c.  URL: https://drive.google.com/file/d/1n1-4FqjevLEA_-wu0Og7bIk9pmhLbv5P/view

 Нова українська школа: організація діяльності учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник / Кірик М. Ю., Данилова Л. І. - Львів: Світ, 2019. - 136 с.  URL: http://svit.gov.ua/download/Kiryk_Danylova_NUSH.pdf

Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. - Київ: Літера ЛТД, 2019. - 208 с. URL:https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf

Інтегративний підхід : актуальність, сутність, особливості впровадження в умовах початкової школи : навчально-методичний посібник / уклад. : Н. Б. Ларіонова, Н. М. Стрельцова. Харків : Друкарня Мадрид, 2018. 76 с.  URL: https://drive.google.com/file/d/1xD1V2kZTHkp0jaKA_ymnDRB1Ja4eUEQW/view 

Інтернет-сервіси в освітньому просторі.Випуск 3: [методичний посібник] / І.С. Аман, О.В. Литвиненко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 76 с.   URL: http://koippo.in.ua/dn/2018/07/04/internet-servisy-v-osvitnomu-prostori-vypusk-3-metodychnyj-posibnyk/

Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» у шкільній природничо-математичній освіті : навчально-методичний посібник / уклад. : Буряк О. О., Кечик О. О., Лисенко Н. І. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 194 c.   URL:https://drive.google.com/file/d/1ZiEc-Bi7yW1AB6LbBl1z1NFEPGlg53q2/view

Радість пізнання в навчанні та грі: методичні рекомендації. - 2018. - 64 с. (Розробки ранкових зустрічей для учнів 1 класу.) 

Розробки ранкових зустрічей для учнів 2 класу. – Вітове, 2018. –  94 с.  URL: https://vseosvita.ua/library/rozrobka-rankovih-zustricej-dla-2-klasu-267270.html

Медіаграмотність у початковій школі: посібник для вчителя / Волошенюк О. В, Ганик О. В., Голощапова В. В, Дегтярьова Г.А, Іванова І. Б., Кожанова А. Ю., Пиза Г. Ю., Шкребець О. О, Янкович О. І. / За редакцією Волошенюк О. В., Іванова В. Ф. – Київ : ЦВП, АУП, 2018 — 234 с. URL: https://www.aup.com.ua/mediagramotnist-u-pochatkoviy-shkoli/

Батьківські збори : шляхи до партнерства та співпраці : методичний посібник для вчителів початкових класів / уклад. : О. В. Пагава, Я. О. Чернишова. Харків : Друкарня Мадрид, 2018. 96 с.  URL: https://drive.google.com/file/d/1Z55Bc2DvArEh0QMGOVtdIzPFz60EG3M6/view

Шість цеглинок в освітньому просторі школи. Методичний посібник / Упорядник О.Рома - The LEGO Foundation, 2018. - 32 с.  URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/tseglinok-kviten-2018-web.pdf

Гра по-новому, навчання по-іншому. Методичний посібник / Упорядник О.Рома - The LEGO Foundation, 2018. - 44 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/po-novomu-navchannya-po-inshomu.pdf

Новий освітній простір. Рекомендації., 2017 р.  URL: http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/%D0%9D%D0%9E%D0%9F.pdf

Початкова школа: виховання на цінностях. Частина I. Національно-патріотичне виховання на уроках літературного читання: методичний посібник / упорядники: Л.Ткаченко, О.Романюк, А.Ткаченко. – Біла Церква, 2017. – 183 с. URL: https://repository.kristti.com.ua/handle/eiraise/1011

Початкова школа: виховання на цінностях: збірник виховних справ / упорядники : Л.П. Ткаченко, А.О. Ткаченко, О.В. Романюк. – Біла Церква. – КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 2017. – 88 с.  URL: https://repository.kristti.com.ua/handle/eiraise/1073

 Інтернет-сервіси в освітньому просторі [методичний посібник]. / І.С. Аман, О.В. Литвиненко. – Кіровоград : КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2016. – 88 с.  URL: https://sites.google.com/site/sch10iteach/biblioteka/internet-servisivosvitnomuprostori

Google Sites (Сайти) як засіб узагальнення професійного досвіду педагогічного працівника : практичний посібник / К. Р. Колос. – Житомир : Видавництво «О. О. Євенок», 2016. – 99 с.  URL: https://drive.google.com/file/d/0B1inuSSZjHf5SGJhMzd3NE9WdjQ/view

Інформаційно-комунікативні технології для якісної сучасної освіти. Методичний посібник : Українсько-польський досвід у програмі «Класна школа» / Ред. Вербицька П., Лучинська А., Магерський І. Педан-Слєпухіна О. — Львів, 2016. — 178 с.  URL: https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2017/01/d0bfd180d0bed0b5d0bad182-d0bad0bbd0b0d181d0bdd0b0-d188d0bad0bed0bbd0b0.pdf

Початкова освіта. Дидактичні матеріали. Словникові слова. 3 клас / упоряд. Пристінська М. — Київ : «Вид. дім «Перше вересня», 2016. — 112 с.  URL:https://vseosvita.ua/library/pocatkova-osvita-didakticni-materiali-slovnikovi-slova-3-klas-za-i-bolsakovou-274839.html

Фінансова арифметика. 3 клас: навч.-метод. посібник для вчителя / О.Б.Рябова та ін. - К.: ДВНЗ "Університет банківської справи", 2016. - 136 с.  URL: http://imc.nadosvita.if.ua/download/f%D1%96nansova_gramotn%D1%96st/3TEXT.pdf

Семеног О., Фаст О. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід: навч. посіб. / Олена Семеног,  Ольга  Фаст. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 221 с.  URL: https://rctpd.sspu.edu.ua/images/info_center/books/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_10.02.2016_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD.pdf

Фахова практика вчителя-словесника: навч. посіб. / О.М. Семеног, Л.О. Базиль, Т.І. Дятленко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2008. – 428 с. URL: https://rctpd.sspu.edu.ua/images/info_center/books/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf


Монографії

Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка – Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. – 409 с.  URL:  https://duan.edu.ua/images/News/UA/Departments/Management/2020/monograph_ekstr_dyst_navch.pdf

Семеног О., Вовк М. Академічна культура дослідника в освітньо-культурному просторі університету : [монографія ] / Олена Семеног, Мирослава Вовк. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 284 с.  URL:  https://rctpd.sspu.edu.ua/images/info_center/books/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_27.03.17.pdf

Словники

Словник термінів і понять сучасної освіти / уклад.: Л. М. Михайлова, О. В. Пагава, О. В. Проніна. За заг. ред. Л. М. Михайлової. Сєвєродонецьк, 2020. 194 с.  URL:  https://drive.google.com/file/d/172BrH7n8FyBeFFimTMDq_6m23yJAvRHm/view

Словникові слова. Посібник для вчителя. 3—4 класи / Большакова І.; упоряд. Пристінська М. — Київ : «Вид. дім «Перше вересня», 2016. — 226 с.    URL: http://cprppl.osv.org.ua/news/1611053221/


Немає коментарів:

Дописати коментар