Програми практик

Перелік робочих, наскрізних програм, положень практичної підготовки студентів зі спеціальності 013 «Початкова освіта» із досвіду роботи педагогічних закладів вищої освіти

1. Наскрізна програма практики студентів зі спеціальності 013 «Початкова освіта», розроблена  кафедрою дошкільної та початкової освіти факультету соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету (протокол №1 від «27» серпня 2020 р.). URL: https://www.znu.edu.ua/praktyka/spp/bak/pochatkova-osvita/naskr__zna_programa_pochatkova_osv__ta.pdf

2. Наскрізна програма практики для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 013 «Початкова освіта» Педагогічного факультету / Уклад.: О.П. Цюняк – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», ЯРИНА, 2017. – 48 c. URL: https://pedagogical.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/7/2020/03/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-013-%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0.pdf

3. НАСКРІЗНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА: навч.-метод. посіб.: 3-е видання доповнене і перероблене. / за ред. А. А. Сбруєвої. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. 335 с.

URL: https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/8725/3/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%9A%D0%A0%D0%86%D0%97%D0%9D%D0%90%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf

4. Наскрізна програма практики студентів зі спеціальності 013 «Початкова освіта» Херсонського державного університету, схвалено науково-методичною радою факультету (протокол № 6 від «21» лютого 2020 р.). URL: http://www.kspu.edu/About/Faculty/FElementaryEdu/ChairPedagogics/Practices.aspx

5. Робоча програма "Педагогічна практика в початковій школі" Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (розглянута і схвалена на засіданні кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Протокол № 1 від «28» серпня 2019 р.). URL:https://fpo.udpu.edu.ua/images/2020/Doshkilna.osvita/Pedahohichnapraktykavpochatkoviyshkoli.pdf

6. Положення про організацію та проведення практик студентів Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (протокол № 1 від 29 серпня 2019 року). 

URL:http://pnpu.edu.ua/ua/files/NMV/practice/polozenia_pro_praktyky.pdf

7. Положенння про проведення практик у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка. Ухвалено рішеннѐм вченої ради університету 26 груднѐ 2017 року протокол № 6. (2017). 

URL:file:///C:/Users/Admin/Downloads/polozhennya_pro_praktiku_2017._20.12.17_5c19d_5556 18803.pdf

8. Положення про організацію практичної підготовки студентів у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, затверджене наказом ректора Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка від 27 червня 2019 р. № 175. (2019). URLhttps://drive.google.com/file/d/1ChMvphXEaq3GZXJKMpUXq8uRO03_GX4Q/view
Немає коментарів:

Дописати коментар