Наукові публікації, сертифікати

 

Список публікацій здобувача

ступеня доктора філософії зі спеціальності

 011 – Освітні, педагогічні науки

ДІХНИЧ КАТЕРИНИ ВІТАЛІЇВНИ

 

Наукові праці,

в яких опубліковані основні наукові результати дисертації

Розділи монографій

1.  Шамунова, К.В. (2020) Культуромовна підготовка майбутніх учителів початкової школи у процесі проходження педагогічної практики. У О. Семеног (Ред.). Формування культуромовної особистості фахівця в умовах неперервної освіти (сс. 163-189). Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка

URL:  https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/9467/3/Formuvannia%20kulturomovnoi%20osobystosti%20fakhivtsia.pdf

Методичні рекомендації

2. Кондратюк С.М., Шамунова К.В. Організація освітнього процесу в початковій школі.Методичні рекомендації – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 66 с.  URL:https://drive.google.com/file/d/1IujD4GtZ4i5aI7u0NuhShdcNSQ1flSRk/view?usp=sharing

3. Павлущенко Н.М, Шамунова К.В., Інноваційні форми і методи навчання у Новій українській школі. Методичні рекомендації. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – 66 с.  URL:https://drive.google.com/file/d/1iRLv3aAF4RurPo4zUPuyNM3D8ySR-oFh/view?usp=sharing

Статті в наукових фахових виданнях України

4. Діхнич, К.В. (2018a). Педагогічнa практика майбутніх учителів початкової школи в умовах реалiзацiї концепції нової української школи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 4 (78), 32–43.

URLhttp://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/5467/1/Dikhnych.pdf

5.  Діхнич, К.В. (2019b). Особливості організації професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в процесі педагогічної практики. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 62 (Т. 1),  45-49.

URL:  http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2019/62/part_1/10.pdf

6. Діхнич, К. В. (2019b).  Основні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в європейських країнах у процесі педагогічної практики. Інноваційна педагогіка, 10 (Т.1), 144-148

URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/10/part_1/33.pdf

7. Шамунова, К.В. (2020b). Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування електронних освітніх ресурсів у процесі педагогічної практики. Фізико-математична освіта, 4 (26), 124-132.

URL:https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v4-26/2020_4-26-Shamunova_FMO.pdf

8.            Шамунова, К.В. (2020b). Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики: аналіз стану і проєктування моделі. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 3 (44), 149-158.

URL: https://drive.google.com/file/d/1qJN6twQvIgRbMcpn89uHHOIpmi1hm5L0/view

9.            Шамунова, К.В. (2020a). Формування академічної доброчесності майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки до педагогічної практики: сутність і специфіка. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 10 (104), 277-291

Публікації в наукових закордонних виданнях

10. Шамунова, К.В. (2020). Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»: законодавчий аспект». Modern scientific researches.  12 (4), 81-86.

URL: https://www.modscires.pro/index.php/msr/issue/view/msr12-04/msr12-04   

11. Semenog O., Shamunova K (2020). The training of future primary school teachers  for pedagogical internship during COVID-19: challenges and possible solutions. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa. 38 (nr 1-2), s. 199-207.

URL: http://pnap.ap.edu.pl/index.php/pnap/article/view/486

 

Наукові праці,

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

Публікації у матеріалах наукових заходів

12. Діхнич, К.В. (2017d). Інноваційний підхід у формуванні культури професійного мовлення вчителя початкових класів. Інновації в освіті та педагогічна майстерність учителя-словесника: збірник матеріалів усеукраїнської науково-практичної конференції (сс.63-66). Суми

URL:  http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/3401/1/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%87%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96.pdf

13. Діхнич, К.В. (2017d).   Формування мовної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики. Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (сс.139-145). Суми

URL:  https://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3447

14.  Діхнич, К.В. (2018 c). Педагогічна практика як засіб формування мовної культури майбутніх учителів початкових класів. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: збірник матеріалів міжнародної науково – практичної конференції с. 204-208). Суми

У друкованому вигляді

15. Діхнич, К.В. (2018d).   Формування умінь майбутніх учителів початкових класів навчатися впродовж життя у процесі педагогічної практики. Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (сс.77-80). Суми

URL:  https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7247/3/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%9a%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c.pdf

16. Діхнич, К.В. (2019).  Методологічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики. Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов XXХVІІІ Международной научно-практической конференции (сс. 51-54). Харьков - Вена - Берлин – Астана

URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15511127678121.pdf

17. Діхнич, К.В. (2019). Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах впровадження SMART-технологій у процесі педагогічної практики.  Проблемы и перспективы социального партнерства мира университета: взгляд молодых преподавателей: программа и материалы XXVI науч.-теорет.конф. молодых ученых (сс.76-78).  Харків

URL:  http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/1977/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5.pdf

        18. Діхнич, К.В. (2019) Професійний розвиток майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики. Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (сс. 78-80). Харків

У друкованому вигляді

19. Діхнич, К.В. (2019). Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах педагогіки партнерства у процесі педагогічної практики. Педагогіка і психологія:  актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (сс.60-62). Київ

URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/8948/1/knopp.org.ua%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C_2019.pdf

20.       Діхнич К.В. (2019). Підготовка майбутніх учителів початкової школи до педагогічної практики в умовах реалізації концепції «Нова українська школа». Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Том 2., сс.136-139). Суми

URL: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/7187/1/Innovatsiinyi%20rozvytok%20vyshchoi%20osvity%20_2019_2.pdf

       21. Діхнич К.В. (2019b). Формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики.  Академічна культура дослідника в освітньому просторі: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково – практичної конференції с. 87-91). Суми

URL:  https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/8453/3/%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0%95%20%20%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%90%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0%20%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%20%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%b2%d1%96%d0%b4%2002.10.19%20.pdf

22. Шамунова, К.В. (2020b). Формування медіа-компетентності у майбутніх учителів початкових класів у процесі проходження педагогічної практики. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (сс.197-201). Суми

URL: https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/9441/1/%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%90%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc.-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0.pdf

23. Шамунова, К.В. (2020) Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики у контексті Нової української школи.  Гуманітарний корпус 34 (2), сс. 138-140. Вінниця

URL:  http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/30831/1/Hum.%20Korpus_V34_T2.pdf

24. Шамунова, К.В. (2020). Інноваційна діяльність майбутніх учителів початкових класів у просторі освітніх можливостей під час проходження педагогічної практики. Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Ч.2., сс. 128-131). Одеса

У друкованому вигляді Сертифікати за результатами участі у наукових конференціях, тренінгах, майстер-класах, проходження курсів підвищення кваліфікації


 Немає коментарів:

Дописати коментар